Báo cáo từ dữ liệu RAW

Nếu bạn đã thực hiện xét nghiệm di truyền, với chúng tôi hoặc với một công ty di truyền khác và bạn có tệp Dữ liệu thô (tệp máy tính có bản đồ di truyền), trong phần này bạn có thể yêu cầu báo cáo di truyền của mình. Tải lên tệp của bạn tại thời điểm đặt hàng hoặc gửi qua email. Nếu bạn đã làm bài kiểm tra của chúng tôi, bạn chỉ cần cho chúng tôi biết số bộ của bạn trong phần bình luận của đơn đặt hàng.

Kết quả 1 - 6 của 6

DNA Internationa

×

Đăng nhập